Ambtenaar SuiteAmbtenaar SuiteAmbtenaar SuiteAmbtenaar SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter SuiteVeldwachter Suite

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op www.raadhuisdinther.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Hotel Restaurant De Leygraaf welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53846133. Raadhuis Dinther suites is een dependance van Hotel Restaurant De Leygraaf.

Gebruik
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.
Hotel Restaurant De Leygraaf behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beper- ken.
Hoewel Hotel Restaurant De Leygraaf zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Hotel Restaurant De Leygraaf geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt "in staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hotel Restaurant De Leygraaf geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Hotel Restaurant De Leygraaf redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.
Hotel Restaurant De Leygraaf garandeert niet dat deze website fout- loos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zijn Hotel Restaurant De Leygraaf, haar medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvol- komenheden aan apparatuur en andere soft- ware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Hotel Restaurant De Leygraaf of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6.  verlies van gegevens;
  7. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Hotel Restaurant De Leygraaf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten
Hotel Restaurant De Leygraaf, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein- namen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo's en foto's. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel Restaurant De Leygraaf of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Hotel Restaurant De Leygraaf. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Hotel Restaurant De Leygraaf worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Hotel Restaurant De Leygraaf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.


Online communicatie
Berichten die u per e-mail aan Hotel Restaurant De Leygraaf stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Hotel Restaurant De Leygraaf raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Hotel Restaurant De Leygraaf te sturen.

Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Hotel Restaurant De Leygraaf te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Hotel Restaurant De Leygraaf behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëin- digen, zonder voorafgaande waarschuwing. Restaurant De Leygraaf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Diversen
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ver- band houdende met deze website of dis- claimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Hotel Restaurant De Leygraaf privacy statement.


© Hotel Restaurant De Leygraaf